Privacy- en cookieverklaring

Op 25 april 2023 is de laatste aanpassing gemaakt aan deze privacy- en cookieverklaring. Wij hechten veel waarde aan uw privacy en willen u daarom graag laten weten dat wij uw persoonsgegevens met grote zorgvuldigheid verwerken en beveiligen. Wij voldoen hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze privacyverklaring is van toepassing op PGGM Coöperatie U.A., PGGM Financiële Services B.V en PGGM Services B.V, hierna samen PGGM&CO genoemd. PGGM Coöperatie U.A. (hierna: de Coöperatie) is enig aandeelhouder van PGGM N.V. en is opgericht door de sociale partners in de sector zorg en welzijn. De leden van de Coöperatie zijn werknemers en hun partners uit de sector zorg en welzijn. PGGM Financiële Services B.V. en PGGM Services B.V. zijn dochterondernemingen van PGGM N.V.

Deze privacyverklaring is van toepassing op PGGM Coöperatie U.A., PGGM Financiële Services B.V en PGGM Services B.V, hierna samen PGGM&CO genoemd.

PGGM Coöperatie U.A. (hierna: de Coöperatie) is enig aandeelhouder van PGGM N.V. en is opgericht door de sociale partners in de sector zorg en welzijn. De leden van de Coöperatie zijn werknemers en hun partners uit de sector zorg en welzijn. PGGM Financiële Services B.V. en PGGM Services B.V. zijn dochterondernemingen van PGGM N.V.

Privacy beleid PGGM&CO

PGGM&CO verwerkt je persoonsgegevens en vindt het belangrijk dat dit zorgvuldig, transparant en met in achtneming van de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG) plaats vindt. De AVG, die sinds 25 mei 2018 van toepassing is, is een Europese privacywet die in de hele Europese Unie geldt en waarborgen biedt voor de bescherming van de privacy van natuurlijke personen. De tekst van de AVG kun je vinden op de website van de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat doen wij met je persoonsgegevens?

PGGM Financiële Services B.V. en PGGM Services B.V. verwerken je persoonsgegevens wanneer je een relatie wordt doordat je gebruik maakt van producten en/of diensten die PGGM Financiële Services B.V. en PGGM Services B.V. aanbieden of als je een account aanmaakt op onze website. De grondslag voor de verwerking is gerechtvaardigd belang.


Wij verwerken je NAW-gegevens, naam van je werkgever, e-mailadres, inloggegevens op het Werkgeversportaal, feedback op e-mailnieuwsbrieven, meetgegevens van de gebruikte apparatuur, zoals IP-adres en je surfgedrag op de website en dergelijke. Je persoonsgegevens worden opgenomen in onze klantenadministratie en worden verwerkt:

  • Om je te informeren over (nieuwe) producten en diensten op het gebied van Fysieke, Mentale en Financiële Fitheid;
    Om je te informeren over (financiële) producten en diensten van onze 
    samenwerkingspartners, waar je als werkgever of via je werkgever gebruik van kunt maken;
  • Wanneer je contact met ons hebt. Als je ons via e-mail benadert, het
    contactformulier invult, gebruik maakt van onze website inclusief, inlogt op je account, je aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert;
  • Om je vragen te kunnen beantwoorden of klachten te behandelen via social media of e-mail en,
  • Voor interne analyses voor procesverbetering, om de website te verbeteren, voor marktonderzoeken, voor direct marketing, om te weten te komen welke onderwerpen je belangstelling hebben en om te bepalen aan welke nieuwe producten en diensten behoefte bestaat;

Wij verwerken niet altijd alle bovenstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke producten en diensten je afneemt en welke functionaliteiten op onze website je gebruikt.

Verstrekken aan derden

PGGM&CO geeft jouw persoonsgegevens niet door aan derde partijen, behalve als dat noodzakelijk is voor de levering van bestelde producten, aangevraagde diensten, voor de behandeling van een vraag of klacht over een product/dienst van een samenwerkingspartner, om uitvoering te kunnen geven aan ledenvoordeel, voor verzending van een gewonnen prijs en als PGGM&CO hiertoe wettelijk verplicht is.

Gebruik van cookies

PGGM&CO maakt gebruik van cookies. Dit zijn gegevens in een klein bestandje die op de harde schijf van je computer, tablet of smartphone worden opgeslagen of in de sessie van je browser wordt bewaard. In het cookiestatement van PGGM&CO, dat te vinden is op de website, kun je meer lezen over het gebruik van cookies.

Social Media

PGGM&CO zorgt ervoor dat zij via het internet en (eigen) social media kanalen in contact is met haar leden en bezoekers van de PGGM&CO website. Het doel is hierbij om alle bezoekers relevante informatie te bieden over onze organisatie, producten en diensten. Het belangrijkste social media kanalen dat hiervoor wordt ingezet is linkedIn. PGGM&CO spant zich hierbij in om deel te nemen aan de discussies en relevante thema's vanuit inhoud te benaderen.

PGGM&CO behoudt zich het recht voor om niet iedere opmerking of vraag te beantwoorden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het wel of niet reageren op opmerkingen en/of vragen. PGGM&CO is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan de social media kanalen of de inhoud van de vragen en/of opmerkingen op haar social media kanalen. 

Als je over het gebruik van social media vragen hebt, kun je contact opnemen met PGGM&CO via info@pggmenco.nl.

Beveiliging persoonsgegevens en bewaartermijn

PGGM&CO heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen, in lijn met de daarvoor geldende wet- en regelgeving, om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot je persoonsgegevens te voorkomen. PGGM&CO heeft een aantal derde-partijen geselecteerd, die in opdracht van PGGM&CO je persoonsgegevens verwerken op basis van met PGGM&CO gesloten (verwerkers)overeenkomsten. Desgevraagd informeren wij je graag over de nadere afspraken die wij met deze derde-partijen in verband met de verwerking van je persoonsgegevens hebben gemaakt.

Je kunt ons vragen je te informeren over de passende waarborgen die in verband met deze verwerkingen zijn getroffen door e-mail te sturen naar: functionaris.gegevensbescherming@pggmenco.nl.

Informatie over de geldende privacywaarborgen en privacy-overeenkomsten zijn ook in te vinden op de website van deze organisaties. 

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze verwerkt worden. Voor sommige gegevens is PGGM&CO, vanuit de wet, verplicht om deze gedurende een bepaalde periode te bewaren. De van toepassing zijnde wettelijke bewaartermijn wordt dan als uitgangspunt gebruikt.

Je privacyrechten

Onder de AVG worden je privacyrechten (genaamd: rechten van betrokkene(n)) versterkt en uitgebreid. Hieronder informeert PGGM&CO je over je privacyrechten. Als je hiervan gebruik wilt maken, kun je dat kenbaar maken door een verzoek te richten aan PGGM&CO, t.a.v. functionaris voor gegevensbescherming, Postbus 117, 3700 AC Zeist of mailen naar functionaris.gegevensbescherming@pggmenco.nl.
In dit verzoek dien je duidelijk aan te geven welk privacyrecht (recht van betrokkene) het betreft en wat je van PGGM&CO vraagt. Alvorens je verzoek in behandeling te nemen, kan PGGM&CO je vragen je te identificeren, zodat wij er zeker van zijn dat wij geen (informatie over) persoonsgegevens aan een verkeerde persoon verstrekken. Daartoe wordt dan contact met je opgenomen. Je hoort in ieder binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek over het gevolg dat aan je verzoek wordt gegeven.

Recht op informatie en inzage

Je hebt het recht om door PGGM&CO te worden geïnformeerd over het feit dat er een verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt en op welke wijze dit gebeurt. Dit betekent dat wij je onder andere informatie verstrekken over je privacyrechten, de verwerkingsdoelen, de rechtsgronden voor verwerking, of wij je persoonsgegevens (laten) verwerken buiten de EU, de bewaartermijn van je persoonsgegevens en het gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming, zoals profilering. Door inzage te vragen kun je ook vaststellen of wij juiste persoonsgegevens van je verwerken.

Indien je hierom vraagt zullen wij je een kopie van de verwerkte persoonsgegevens verstrekken dan wel je toegang verstrekken tot je gegevens in een beveiligde omgeving.

Recht op rectificatie en vergetelheid

Als op het overzicht dat PGGM&CO je desgevraagd heeft verstrekt onjuiste persoonsgegevens zijn vermeld heb je de mogelijkheid PGGM&CO om rectificatie te vragen. En als wij onvolledig zijn kun je om vervollediging of aanvulling van je persoonsgegevens vragen.

Je kunt PGGM&CO verzoeken om je persoonsgegevens te wissen. PGGM&CO zal hiertoe overgaan als voldaan wordt aan (een van) de voorwaarden voor wissing, zoals opgenomen in de AVG.

Als PGGM&CO verplicht is over te gaan tot wissing en je persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt, geldt bovendien het recht op vergetelheid. Dit betekent dat PGGM&CO, rekening houdend met de beschikbare technologie en uitvoeringskosten, derde partijen die ook je persoonsgegevens verwerken moet informeren over je verzoek om iedere koppeling naar, kopie van, of reproductie van je persoonsgegevens te wissen.

Recht op beperking van de verwerking

Je kunt PGGM&CO verzoeken om beperking van de verwerking. PGGM&CO zal hiertoe overgaan als voldaan wordt aan (een van) de voorwaarden voor beperking van de verwerking, zoals opgenomen in de AVG. Wanneer de beperking weer wordt opgeheven, wordt je hiervan vooraf op de hoogte gebracht.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Je hebt het recht om door jezelf verstrekte persoonsgegevens in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te ontvangen of aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te (laten) dragen indien voldaan wordt aan de vereisten in de AVG.
Niet ieder verzoek tot overdraagbaarheid moet door PGGM&CO worden gehonoreerd. 

Je hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit van PGGM&CO waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of dat je anderszins in aanmerkelijke mate treft.

Recht van bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens in verband met de klantrelatie met PGGM Financiële Services B.V. en PGGM Services B.V, die gebaseerd is op gerechtvaardigd belang. Wij staken dan de verwerking, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking hebben die zwaarder wegen dan je belangen, rechten en vrijheden of de verwerking verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Zo lang nog niet duidelijk is of onze gronden zwaarder wegen, stellen wij een beperking van de verwerking in.

Je hebt ten slotte het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens in het kader van direct marketing, met inbegrip van profilering, die betrekking heeft op direct marketing. Je gegevens worden dan niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Je hebt het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van je persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vind je nadere informatie.

Vragen

Heb je vragen over deze privacyverklaring of de verwerking van je persoonsgegevens? Laat het ons weten door middel van een brief gericht aan de functionaris voor gegevensbescherming van PGGM&CO, Postbus 117, 3700 AC Zeist of e-mail gericht aan: functionaris.gegevensbescherming@pggmenco.nl.

 

cookieverklaring